/ / / / / webmail / Magister / Huiswerk

De leerling in beeld

Leerlingbesprekingen

Tijdens het verblijf op school worden regelmatig leerlingbesprekingen gehouden. Alle leerlingen worden 2x per jaar door de zorgcoördinator besproken met de mentor en het onderwijsteam.

Leerlingvolgsysteem Presentis

Om de leerling te volgen, maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem Presentis. Dit leerlingvolgsysteem is ontwikkeld voor het praktijkonderwijs. Het team houdt de leervorderingen bij in dit systeem. De leerling benoemt en evalueert zijn leerdoelen met de mentor in Presentis. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen ook in Presentis kijken. Het unieke van dit leerlingvolgsysteem is dat de leerling rechtstreeks aangesproken wordt.

Het Zorgteam

De school heeft een Intern Zorg Advies Team (IZAT). Dit adviesteam bestaat uit de orthopedagoog, de zorgcoördinator, de leerlingbegeleider en de locatieleider. Zij adviseren indien nodig de mentor. Ook wordt de hulp van het Zorgteam ingeroepen als er problematiek is die een integrale aanpak nodig heeft. Het Zorgteam onderhoudt nauwe contacten met ‘Leerplicht’, de wijkpolitie, ILB, GGD, wijkteam en andere instanties die mee kunnen denken als de problematiek zich vergroot. Dat gebeurt structureel met het Zorg Advies Team (ZAT). Dit adviesteam bestaat uit het Zorgteam plus de schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar van Amersfoort, een medewerker van SOVEE, de schoolarts en het wijkteam. We gaan ervan uit dat de uder(s)/verzorger(s) meewerkt als het gaat om een goede ondersteuning van hun kind/pupil. Ouder(s)/verzorger(s) informeren wij altijd als we hun kind/pupil inbrengen in het ZAT.

 

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ \