/ / / / / webmail / Magister / Huiswerk

Schorsing en Verwijdering

De leerling is verplicht zich te houden aan de regels zoals die voor de vestiging of locatie, waar hij/zij onderwijs krijgt, gelden.

Verwijdering

Een leerling kan door een docent in bijzondere gevallen uit de les verwijderd worden voor de duur van die les. Een lid van de vestigingsdirectie beslist of een leerling weer tot de les kan worden toegelaten. Indien die verwijdering voor meer dan drie lessen geldt, worden bij minderjarigheid de ouder(s)/verzorger(s) in kennis gesteld. Een leerling (en bij minderjarigheid ook de ouder(s)/verzorger(s)) kan tegen de getroffen maatregelen in beroep gaan bij de vestigingsdirecteur.

Schorsing

Een leerling kan tot ten hoogste vijf schooldagen door de vestigingsdirecteur worden geschorst. Van dit besluit wordt de leerling, en indien deze nog niet meerderjarig is tevens de ouder(s)/verzorger(s), schriftelijk op de hoogte gesteld. Indien de schorsing langer duurt dan één dag wordt daarvan mededeling gedaan aan:

  • de voorzitter van de centrale directie;
  • de inspecteur en leerplichtambtenaar.


In geval van herhaalde en/of ernstige overtredingen van voorschriften of wangedrag kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

  • overplaatsing naar een zelfde afdeling binnen de Meerwegen scholengroep (andere vestiging en/of locatie);
  • definitieve verwijdering van de Meerwegen scholengroep( hierna te noemen school).


Overplaatsing

Overplaatsing naar een andere vestiging vindt niet plaats dan nadat de leerling (en bij minderjarigheid ook zijn/haar ouder(s)/verzorger(s)) in de gelegenheid zijn gesteld hierover te worden gehoord door de vestigingsdirecteur.

Binnen vijf werkdagen na de (schriftelijke) bekendmaking aan de leerling/ ouder(s)/verzorger(s)van het door de vestigingsdirecteur genomen besluit inzake de overplaatsing, kunnen ouders de centrale directie vragen het door de vestigingsdirecteur genomen besluit te herzien. De centrale directie doet hierover geen uitspraak dan nadat de leerling (en bij minderjarigheid zijn/haar ouder(s)/verzorger(s)) en de vestigingsdirecteur zijn gehoord. De centrale directie doet binnen een periode van vijf werkdagen een bindende uitspraak.

Definitieve verwijdering

Definitieve verwijdering van de school vindt niet plaats:

  • nadat de leerling (en bij minderjarigheid ook zijn/haar ouder(s)/verzorger(s)) in de gelegenheid zijn gesteld hierover te worden gehoord door een lid van de centrale directie en de betreffende vestigingsdirecteur.
  • nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een andere school, dan wel een instelling, bereid is de leerling toe te laten (art. 27 WVO).

De centrale directie deelt zijn beslissing ten aanzien van een ‘van school verwijdering’ schriftelijk aan de leerling (en bij minderjarigheid ook aan de ouder(s)/verzorger(s)) met opgave van redenen mee. Voor de centrale directie een besluit tot verwijdering neemt, wordt met de inspecteur van onderwijs en de leerplichtambtenaar overlegd. Indien tot verwijdering wordt overgegaan worden zowel de inspecteur als de leerplichtambtenaar schriftelijk van dat besluit op de hoogte gesteld. Binnen drie weken na dagtekening van hierboven genoemd besluit kan de leerling (of bij minderjarigheid de ouder(s)/verzorger(s)) het bestuur vragen het genomen besluit te herzien. Het bestuur doet binnen een periode van 30 dagen een bindende uitspraak. De leerling (en bij minderjarigheid tevens de ouder(s)/verzorger(s)) wordt in ieder geval door het bestuur gehoord. Het besluit wordt schriftelijk aan de leerling (en bij minderjarigheid ook aan de ouder(s)/verzorger(s)) meegedeeld. De centrale directie kan besluiten de leerling gedurende de afhandeling van dit verzoek de toegang tot de lessen en/of de school te ontzeggen.

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ \